Skillnaderna mellan coaching och annan samtalsform

Coaching

Coaching kan ses som en lösningsfokuserad samtalsteknik som innefattar både kraftfulla frågor med tydligt syfte i kombination med väl avvägd feedback. De känslor, insikter och tankar som den coachade får när coachen ställer frågorna är det som leder till att kunna se nya möjligheter, välja på ett nytt sätt för att hitta en önskad förändring. En coach lägger inga egna värderingar eller åsikter i samtalen med den coachade. Fokus i coaching ligger på det som är bra hos individen och positiva drivkrafter förstärks.

Handledning

Handledning kan genomföras såväl individuellt som i grupp. Vanligt är att handledning sker i grupp för att ge tillgång till gruppens samlade kunskaper och erfarenheter.
Handledning är en process där man, under ledning av en extern handledare, får reflektera över sin egen roll i förhållande till ett visst arbetsrelaterat uppdrag. Handledning rör yrkesmässiga eller uppdragsmässiga förhållanden och inte personliga eller privata förhållanden, även om individen som person förstås är en del av yrkesrollen.

Terapi

En terapeut arbetar med såväl ett historiskt som ett framtida perspektiv och syftet kan vara att behandla psykisk ohälsa av något slag och/eller lära känna sitt omedvetna mer.
En terapi kan pågå under flera år. Det finns många olika terapiformer.
Här är några exempel: bildterapi, psykoterapi, kognetiv terapi, psykoanalys.
En professionell terapeut har en längre utbildning och måste alltid ha genomgått en egen lång terapi, innan hon kan utbilda sig till terapeut.

Mentorskap

Mentorskap innebär att man delar med sig av egna erfarenheter till någon annan inom en bransch eller till någon som befinner sig i samma situation. Mentorns roll är att stödja och förmedla kunskap samt ge förslag till lösningar. Syftet är vanligtvis ett långtidsperspektiv och handlar om en annans persons/adaptens utveckling i sin karriär. En mentor kan branschen och/eller yrket och agerar förebild.

Hur man hanterar samtalet, vilket förhållningssätt och kompetens man för med sig in i samtalet och vilket syftet det är med samtalet varierar. Det är i den variationen skillnaden finns i metoderna ovan.